conditions and privacy

conditions and privacy


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Activity promotion s.r.o.
 
I. Úvodní ustanovení
1. Spolecnost Activity promotion s.r.o., se sídlem Príkop 147/13, 602 00 Brno, ICO 26936241 je spolecností dle obchodního práva rádne založenou a existující podle ceských právních predpisu, zapsanou v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v Brne, oddíl C, vložka 46512 a podnikající zejména v oblasti velkoobchodu a maloobchodu s materiály pro výrobu reklamy (signmaking) a se systémy pro prezentace a podporu prodeje.
2. Tyto všeobecné obchodní podmínky podrobne upravují a konkretizují práva a povinnosti vyplývající ze závazkového vztahu založeného mezi spolecností Activity promotion s.r.o. jako prodávajícím na strane jedné a tretí osobou (dále jen "zákazník") jako kupujícím na strane druhé. Tento vztah vzniká
a) akceptací objednávky zákazníka spolecností Activity promotion s.r.o.
b) uskutecnením prímého odberu zboží zákazníkem v provozovne spolecnosti Activity promotion s.r.o.
c) uzavrením rámcové kupní smlouvy mezi zákazníkem a spolecností Activity promotion s.r.o.
3. Úcinnost techto všeobecných podmínek pro daný závazkový vztah mezi zákazníkem a spolecností Activity promotion s.r.o. je dána okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutecností uvedených v predchozím odstavci.
Nový zákazník platí prevodem na úcet zálohu na zboží ve výši 100%, po jejím pripsání je možno zboží odeslat prepravní službou nebo
Jej zákazníkovi zasíláme na dobírku. Do 14 dní zákazníkovi vystavíme doplatkovou fakturu, v níž odecteme zaplacenou zálohu
 
II. Definice
Následující pojmy budou pri interpretaci techto podmínek vykládány takto :
"Spolecnost Activity promotion s.r.o." spolecnost s rucením omezeným Activity promotion s.r.o., se sídlem Príkop 147/13, 602 00 Brno, ICO 26936241, zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v Brne, oddíl C, vložka 46512.
"Zákazník" osoba (právnická, nebo fyzická), která vstoupila do závazkového vztahu se spolecností Activity promotion s.r.o., jehož predmetem je prodej zboží
"Zboží" movité veci materiály pro výrobu reklamy (signmaking) a výrobky pro podporu prodeje a prezentaci, se kterými spolecnost Activity promotion s.r.o. obchoduje na trhu Ceské a Slovenské republiky.
"Objednávka" právní úkon ucinený Zákazníkem vuci spolecnosti Activity promotion s.r.o. ohledne koupe zboží
"Ceník" dokument vydávaný spolecností Activity promotion s.r.o. a obsahující ceny zboží
"Dodací rád" dokument vydávaný spolecností Activity promotion s.r.o. a konkretizující podmínky dodání zboží zákazníkovi
 
 
III. Objednávka, akceptace
1. Objednání dodávky zboží provádí zákazník prostrednictvím objednávky obsahující tyto náležitosti: název výrobku, popr. objednací císlo, požadované množství, nejzazší termín dodání, místo dodání zboží, zpusob balení, zpusob dopravy, obchodní firmu zákazníka, presnou adresu jeho sídla, resp. místa podnikání, jméno osoby oprávnené jednat jménem zákazníka, vcetne telefonického a faxového spojení, ICO, DIC a bankovní spojení. Objednávka je zákazníkem cinena zpravidla písemnou formou, pricemž za písemnou formu se považuje i objednávka dorucená spolecnosti Activity promotion s.r.o. faxem, nebo e-mailem. Objednávky je treba adresovat na prodejní oddelení spolecnosti Activity promotion s.r.o.
2. Neobsahuje-li dokument zaslaný zákazníkem veškeré údaje uvedené v predchozím odstavci, je spolecnost Activity promotion s.r.o. oprávnena zaslat Zákazníku standardizovaný dokument objednávky s žádostí, aby jej zákazník rádne vyplnil a následne dorucil zpet spolecnosti Activity promotion s.r.o..
3. Objednávka se považuje za akceptovanou ze strany spolecnosti Activity promotion s.r.o. zpravidla okamžikem, kdy spolecnost Activity promotion s.r.o. tuto písemne potvrdí a fotokopii potvrzené objednávky pošle zpet zákazníkovi. Spolecnost Activity promotion s.r.o. vyrozumí zákazníka o akceptaci objednávky bez zbytecného prodlení, nejpozdeji zpravidla následující pracovní den po jejím obdržení.
4. Spolecnost Activity promotion s.r.o. je oprávnena akceptaci objednávky odmítnout v prípade kdy :
a) objednávka neobsahuje údaje specifikované v odstavci 1 tohoto clánku, nebo
b) objednávka obsahuje náležitosti dodávky zboží vybocující z mezí techto podmínek, nebo
c) objednávka stanoví nereálný termín dodání zboží zákazníkovi, nebo
d) za zákazníkem eviduje ve svém úcetnictví nesplacenou pohledávku po lhute splatnosti, nebo
e) akceptace objednávky by byla v rozporu s principy a standardy obchodní politiky spolecnosti Activity promotion s.r.o..
5. O odmítnutí akceptace objednávky vyrozumí spolecnost Activity promotion s.r.o. zákazníka s tím, že v takovém prípade mohou být obema stranami projednány sporné podmínky objednávky a dohodnuty nové podmínky dodávky zboží.
6. Zákazník je oprávnen zrušit objednávku (tzv. "storno") akceptovanou spolecností Activity promotion s.r.o. písemným oznámením doruceným spolecnosti Activity promotion s.r.o. nejpozdeji 4 dny pred sjednaným termínem dodání zboží. V takovém prípade má spolecnost Activity promotion s.r.o. nárok na stornovací poplatek maximálne ve výši 75 % z ceny zboží, jehož koupe byla zákazníkem stornována a dále nárok na náhradu nákladu prokazatelne vynaložených v souvislosti s plnením zákazníkem zrušené objednávky.
7. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladu, jsou splatné na základe danového dokladu vystaveného spolecností Activity promotion s.r.o.. Uplatnením stornovacího poplatku není dotcen nárok spolecnosti Activity promotion s.r.o. na náhradu škody.
IV. Místo a termín dodání
1. Místem dodání zboží se sjednává provozovna spolecnosti Activity promotion s.r.o. specifikovaná v objednávce. Zboží se považuje za dodané zákazníkovi okamžikem :
a) Fyzického prevzetí zboží zákazníkem v míste dodání.
b) Predáním zboží prvnímu dopravci za úcelem prepravy zboží kupujícímu, požaduje-li zákazník odeslání zboží do své provozovny.
2. Prevzetím zboží ve smyslu predchozího odstavce prechází na zákazníka riziko ztráty, znicení ci poškození zboží. Náklady spojené s prepravou zboží nese zákazník.
3. K prevzetí zboží pro zákazníka v provozovne spolecnosti Activity promotion s.r.o. je oprávnena jen osoba jmenovite k tomu zákazníkem urcená. Spolecnost Activity promotion s.r.o. je oprávnena požadovat, aby se jí takto zákazníkem urcená osoba prezentovala náležitou plnou mocí.
4. Je-li dohodou stran sjednáno místo dodání odlišné od provozovny spolecnosti Activity promotion s.r.o. a je-li sjednáno dodání zboží spolecností Activity promotion s.r.o., prechází riziko ztráty, znicení ci poškození zboží na zákazníka okamžikem, kdy je mu zboží dodáno, tj. okamžikem jeho prevzetí ve sjednaném míste dodání. Zákazník je povinen poskytnout spolecnosti Activity promotion s.r.o. náležitou soucinnost pri dodání zboží tj. zejména zboží rádne a vcas ve sjednaném míste dodání odebrat. Zákazník hradí náklady spojené s prepravou zboží zpet do místa jeho odeslání spolecnosti Activity promotion s.r.o. v prípade, že zboží rádné a vcas neprevezme.
5. Zboží bude zákazníkovi dodáno v termínu stanoveném akceptovanou objednávkou. Tím není dotceno právo spolecnosti Activity promotion s.r.o. postupovat dle ustanovení cl. III. Odst. 4 písm. c) techto podmínek.
6. Pro prípad, že zákazník se dostane do prodlení s prevzetím zboží, resp. není-li možné zboží dodat z duvodu spocívajících na strane zákazníka, vzniká Spolecnosti Activity promotion s.r.o. nárok na úhradu paušálního poplatku za uskladnení Zboží kalkulovaného ve výši 3 % z kupní ceny zákazníkem rádne a vcas neprevzatého zboží, a to za každý zapocatý den uskladnení. Neprevezme-li si zákazník takto uskladnené zboží nejdéle ve lhute do 14 dnu ode dne puvodne sjednaného termínu dodání, marným uplynutím uvedené lhuty zaniká povinnost spolecnosti Activity promotion s.r.o. zboží dodat s tím, že vzájemné nároky stran budou v takovém prípade vyporádány bez zbytecného odkladu.
7. Další konkrétní podmínky dodání zboží stanoví dokument Dodací rád. Spolecnost Activity promotion s.r.o. je oprávnena prubežne dle svého uvážení menit obsah dokumentu Dodací rád, a to svým jednostranným rozhodnutím. Spolecnost Activity promotion s.r.o. na vyžádání zákazníkovi poskytne aktuální znení dokumentu Dodací rád. Pro prípad rozporu mezi znením techto Všeobecných obchodních podmínek a dokumentu Dodací rád platí za rozhodné znení dokumentu Dodací rád.
 
 
V. Cena
1. Kupní cena zboží je stanovena aktuálne platným Ceníkem spolecnosti Activity promotion s.r.o. s tím, že pro úcely výkladu techto podmínek se za aktuálne platný Ceník považuje Ceník platný v okamžiku dorucení príslušné objednávky zákazníka spolecnosti Activity promotion s.r.o.. Spolecnost Activity promotion s.r.o. je oprávnena prubežne dle svého uvážení Ceník menit, a to svým jednostranným rozhodnutím. Spolecnost Activity promotion s.r.o. na vyžádání zákazníkovi poskytne aktuální znení ceníku.
2. Kupní ceny zboží obsažené v Ceníku jsou uvedeny ve výši bez dane z pridané hodnoty a nezahrnují náklady na dopravu zboží zákazníkovi do místa odlišného od provozovny spolecnosti Activity promotion s.r.o..
 
VI. Platební podmínky
1. Pokud není v objednávce stanoveno jinak, kupní cena zboží je splatná jednorázove v plné výši pred dodáním zboží zákazníkovi. Úhrada kupní ceny je možná v hotovosti v provozovne spolecnosti Activity promotion s.r.o., bezhotovostním prevodem ve prospech úctu spolecnosti Activity promotion s.r.o., a to na základe Hotovostní faktury vystavené spolecností Activity promotion s.r.o., nebo hotovostní platbou na dobírku prostrednictvím prepravní, nebo poštovní služby, na základe faktury vystavené spolecností Activity promotion s.r.o..
Datum splatnosti kupní ceny je stanoveno objednávkou s tím, že splatnost kupní ceny musí casove predcházet datu dodání zboží. Spolecnost Activity promotion s.r.o. není povinna dodat zboží zákazníkovi dríve, než je provedena hotovostní úhrada kupní ceny, resp. než je jí prokázána rádná bezhotovostní úhrada kupní ceny.
2. Za úcelem úhrady kupní ceny vystaví spolecnost Activity promotion s.r.o. zákazníkovi rádný danový doklad.
3. Pro prípad prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny, nebo zálohy na kupní cenu v cástce, nebo case se sjednává úrok z prodlení ve výši 15 % p.a. z dlužné cástky.
 
VII. Výhrada vlastnictví
1. Vlastnické právo ke zboží prechází na zákazníka okamžikem úplné úhrady kupní ceny zboží. Vyjimku z tohoto pravidla predstavuje situace, kdy v okamžiku dodání zboží je kupní cena zcela a beze zbytku zaplacena. V takovém prípade prechází vlastnické právo na zákazníka okamžikem dodání zboží dle cl. IV. techto podmínek.
2. V rámci stanovené výhrady vlastnictví je spolecnost Activity promotion s.r.o. oprávnena v prípade prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny v cástce nebo case požadovat vrácení dodaného zboží zpet do provozovny spolecnosti Activity promotion s.r.o., a to na náklady zákazníka s tím, že zákazník se nemuže domáhat vrácení prípadne zaplacené cásti kupní ceny dokud nevrátí zboží zpet spolecnosti Activity promotion s.r.o.. Spolecnost Activity promotion s.r.o. je oprávnena na vrub prípadne zaplacené cásti kupní ceny uhradit náklady spojené s dopravou zboží zpet do své provozovny, jakož i prípadné škody vzniklé na zboží do okamžiku jeho vrácení zpet.
3. Spolecnost Activity promotion s.r.o. je též oprávnena dle svého uvážení se výhrady vlastnictví vzdát formou jednostranného písemného prohlášení doruceného zákazníkovi bez ohledu na výši prípadne zákazníkem uhrazené cásti kupní ceny. Vlastnictví ke zboží v takovém prípade prejde na zákazníka okmažikem dorucení písemného prohlášení spolecnosti Activity promotion s.r.o. ve smyslu tohoto odstavce.
 
VIII. Záruka
1. Na dodané zboží poskytuje spolecnost Activity promotion s.r.o. záruku za jakost s tím, že délka zárucní doby u spotrebního materiálu ciní 30 dní v prípade zjevných vad a minimálne 2 roky u vad ostatních. Trvání zárucní doby u ostatního zboží je stanoveno výrobcem zboží a bude uvedeno v zárucním liste, který spolecnost Activity promotion s.r.o. predá zákazníkovi. Beh zárucní doby pocíná vždy dodáním zboží zákazníkovi.
2. V prípade výskytu vady zboží, je zákazník povinen tuto písemne reklamovat u spolecnosti Activity promotion s.r.o., a to v dobe trvání zárucní doby. V písemné reklamaci musí zákazník specifikovat reklamovanou vadu zboží s tím, že soucástí uplatnené reklamace je též povinnost zákazníka fyzicky predat reklamované zboží Spolecnosti Activity promotion s.r.o. spolu s dokumentací dokládající dodání zboží spolecností Activity promotion s.r.o.. Náklady spojené s uplatnením reklamace nese zákazník.
3. Spolecnost Activity promotion s.r.o. bez zbytecného odkladu, zpravidla ve lhute do 30 dní ode dne obdržení písemné reklamace, posoudí zákazníkem reklamované vady zboží. Shledá-li reklamaci vad zboží za duvodnou spolecnost Activity promotion s.r.o. podle svého uvážení :
a) poskytne zákazníkovi nové bezvadné zboží a to v rozsahu zákazníkem duvodne uplatnené reklamace
b) poskytne zákazníkovi primerenou slevu z kupní ceny, není-li obchodne rozumné postupovat ve smyslu predchozího odstavce.
4. Poskytnutá záruka se nevztahuje na :
a) vady zboží spocívající v drobné odchylce v barve, formátu ci kvalite nevylucující užití zboží k obvyklému úcelu
b) vady zboží, které byly duvodem pro poskytnutí slevy z kupní ceny zboží
c) vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, neodborným skladováním, neodborným užíváním, mechanickým nebo chemickým poškozením, a to bez ohledu na to, zda tyto vady vznikly v dusledku jednání zákazníka ci tretí osoby.
d) vady zboží vzniklé v dusledku pusobení vyšší moci.
5. Poskytnutá záruka se rovnež nevztahuje na vady množství ci sortimentní sklady dodaného zboží. Tyto vady je zákazník povinen uplatnit nejpozdeji v okamžiku dodání zboží.
6. Nad rámec výše uvedených záruk spolecnost Activity promotion s.r.o. neposkytuje žádné jiné písemné, ústní ci jakékoli jiné záruky ke zboží se vztahující. Spolecnost Activity promotion s.r.o. zejména neposkytuje záruky vztahující se k prodejnosti zboží ci vhodnosti zboží k využití pro speciální úcely.
 
IX. Odpovednost za škodu
1. Spolecnost Activity promotion s.r.o. je povinna v maximální míre predcházet vzniku škod a cinit veškerá dostatecná opatrení k zamezení vzniku škod na strane zákazníka. Spolecnost Activity promotion s.r.o. odpovídá za škody vzniklé zákazníkovi v dusledku zavineného porušení povinností stanovených pro spolecnost Activity promotion s.r.o. temito podmínkami nebo obecne závazným právním predpisem.
2. Spolecnost Activity promotion s.r.o. neodpovídá zákazníkovi za škody vzniklé v dusledku chybných údaju poskytnutých zákazníkem, škody vzniklé v dusledku neodborného zacházení, ci užívání zboží, neoprávneným zákrokem, ani mechanickým poškozením.
3. Odpovednost spolecnosti Activity promotion s.r.o. se ve smyslu § 386 a ostatních Obchodního zákoníku omezuje maximální celkovou výší náhrady škody z jedné škodní události nebo serie vzájemne propojených škodních událostí cástkou neprevyšující výši kupní ceny zboží, v souvislosti se kterým byly škody zpusobeny resp. škody vznikly.
 
X. Obchodní reference
Spolecnost Activity promotion s.r.o. je oprávnena ve svých propagacních materiálech vcetne tiskových zpráv a zákaznických obchodních referencích uvést obchodní firmu zákazníka jako odberatele zboží distribuovaného spolecností Activity promotion s.r.o. na trhu Ceské republiky.
 
XI. Platnost smlouvy, odstoupení od smlouvy
1. Každá príslušná kupní smlouva mezi spolecností Activity promotion s.r.o. a zákazníkem je uzavrena okamžikem, ve kterém nastane kterákoli ze skutecností uvedených v cl. 1 odst. 2 techto podmínek. Od takto uzavrené kupní smlouvy je :
a) Zákazník oprávnen odstoupit v prípade, že z duvodu spocívajících na strane spolecnosti Activity promotion s.r.o. je spolecnost Activity promotion s.r.o. o více než 14 dnu v prodlení s dodáním zboží.
b) Spolecnost Activity promotion s.r.o. oprávnena odstoupit v prípade, že zákazník je o více než 14 dnu v prodlení s úhradou kupní ceny a dále v prípade, že z duvodu spocívajících na strane zákazníka není možné realizovat dodávku zboží.
2. Odstoupit od príslušné kupní smlouvy lze pri naplnení duvodu uvedených v tomto clánku, a to písemným rozhodnutím o odstoupení doruceným opacné strane. V prípade odstoupení od príslušné kupní smlouvy jsou strany povinny bez zbytecného odkladu vrátit si vše, co si na základe príslušné kupní smlouvy poskytly s tím, že odstoupením od smlouvy není dotcen nárok spolecnosti Activity promotion s.r.o. na úhradu financních nároku vzniklých ke dni odstoupení od smlouvy s výjimkou nároku na zaplacení kupní ceny zboží.
 
Odstoupí-li spotrebitel od smlouvy, zašle nebo predá Activity promotion s.r.o. bez zbytecného odkladu, nejpozdeji do ctrnácti dnu od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Activity promotion s.r.o. obdržel, a to na své náklady. Zboží by mel spotrebitel vrátit úplné, tj. vcetne veškerého dodaného príslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, cisté, pokud možno vcetne originálního obalu, ve stavu a hodnote, v jakém zboží prevzal.
Rozhodne-li se spotrebitel pro odstoupení v uvedené lhute, Activity promotion s.r.o. doporucuje pro urychlení vyrízení odstoupení zboží dorucit na adresu Activity promotion s.r.o. spolu s priloženým pruvodním dopisem s prípadným duvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s císlem nákupního dokladu a uvedeným císlem bankovního úctu nebo s uvedením, zdali cástka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude cerpána ve forme výberu alternativního výrobku.
Spotrebitel odpovídá Activity promotion s.r.o. pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v dusledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
K mimosoudnímu rešení spotrebitelských sporu z kupní smlouvy je príslušná Ceská obchodní inspekce, se sídlem Štepánská 567/15, 120 00 Praha 2, IC: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.  Platformu pro rešení sporu on-line nacházející se na internetové adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít pri rešení sporu mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

XII. Vyšší moc
1. Jestliže není nekterá ze stran schopna dostát závazkum, s výjimkou platebních závazku, dle kupní smlouvy, nebo je v prodlení díky okolnostem, které nemuže ovlivnit ani predvídat v dobe uzavrení kupní smlouvy (okolnosti vyšší moci) potom tato strana nebude považována za stranu, jež by byla v prodlení, nebo jiným zpusobem porušila ujednání kupní smlouvy a nebude povinna k plnení svých závazku po dobu trvání pusobení vyšší moci.
2. V prípade že pusobení vyšší moci trvají déle než 30 dnu, je opacná strana oprávnena príslušnou kupní smlouvu vypovedet písemnou výpovedí s 30 denní výpovední lhutou, jejíž beh pocíná dnem následujícím po dorucení písemné výpovedi opacné strane smluvní. Ohledne vzájemného vyrovnání platí analogicky ustanovení cl. XI. odst. 2 techto podmínek.
 
XIII. Rozhodné právo a jurisdikce
Závazkový vztah založený v souladu s temito podmínkami a veškeré záležitosti z nej vyplývající se rídí právním rádem Ceské republiky a to ustanovením § 409 a násl. Obchodního zákoníku. Veškerá právní rízení nebo právní spory vedené v souvislosti predmetným závazkovým vztahem budou zahájeny a vedeny u príslušného soudu, pricemž jako místne príslušný soud se urcuje obecný soud spolecnosti Activity promotion s.r.o..
 
XIV. Komunikace

Písemná komunikace mezi stranami bude provádena prostrednictvím doporucené pošty, faxem nebo e-mailem, odesílaným na stranám naposledy sdelenou adresu pro dorucování, nebo na adresu jejich sídla. Zprávy zasílané prostrednictvím doporucené pošty se považují za dorucené uplynutím trí dnu ode dne podání zásilky. Zprávy zasílané prostrednictvím e-mailu se považují za dorucené okamžikem e-mailové zprávy potvrzující bezchybné dorucení. Zprávy zasílané faxem se považují za dorucené okamžikem obdržení faxové zprávy potvrzující bezchybné odeslání. Toto ujednání nevylucuje právo kterékoli strany žádat, aby písemnosti zaslané faxem, nebo e-mailem jí byly predloženy v originální listinné podobe.
 
XV. Záverecná ustanovení
1. Tyto podmínky nabývají platnosti a úcinnosti dnem 9.8.2004 s tím, že jsou rozhodným dokumentem pro všechny kupní smlouvy uzavrené mezi zákazníkem a spolecností Activity promotion s.r.o. ve smyslu ustanovení cl. 1 odst. 2 techto podmínek.
2. Spolecnost Activity promotion s.r.o. je oprávnena prubežne dle svého uvážení menit obsah techto podmínek, a to svým jednostranným rozhodnutím. Pro príslušnou kupní smlouvu platí za rozhodné znení techto podmínek aktuálne platné ke dni dorucení objednávky zákazníka spolecnosti Activity promotion s.r.o.. Spolecnost Activity promotion s.r.o. zákazníku na jeho žádost predloží aktuální znení techto podmínek.